Spring naar inhoud

Visie, missie en strategie

1.1 Visie en missie

We geloven in de kracht van mensen. Dat staat centraal in onze visie. We vinden dat iedereen volwaardig moet kunnen meedoen in de samenleving. En dat iedereen daarbij zeggenschap en regie moet kunnen houden over zijn of haar eigen leven. Deze visie brengen we in de praktijk door huisvesting te bieden aan mensen die financiële steun nodig hebben om aan een woning te komen. Veel mensen kunnen uiteindelijk weer zonder onze financiële steun wonen – daar zijn we van overtuigd. Onze dienstverlening is dan ook in principe tijdelijk. Als het kan, maken we het mogelijk dat mensen zelf een stap zetten naar een volgende huur- of koopwoning. Lukt dit niet, of is het niet verstandig om de stap naar een volgende woning te maken? Dan blijven we de betrouwbare dienstverlener.
Onze missie beschrijft waarom onze organisatie bestaat. Het is onze missie om de onafhankelijkheid van mensen op de woningmarkt te vergroten. We bieden mensen kansen op een passende woning, gebaseerd op geloof in eigen kracht. Het maatschappelijk vermogen beheren we op zo’n manier, dat de opbrengsten beschikbaar blijven om ingezet te worden voor woondoelstellingen. Op korte én lange termijn.

Kansen bieden op een passende woning

1.2 Strategie Samen Vooruit 2017+

Wat vraagt de samenleving van ons?

Een sociaal vitale regio vraagt om een gevarieerde samenstelling van de woningvoorraad. In de regio Gooi en Vechtstreek is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod. Daarom zijn de woningen op de vrije markt in deze regio duurder dan gemiddeld in Nederland. Een grote groep mensen heeft financiële ondersteuning nodig om betaalbaar te kunnen wonen. Als huisvester bieden wij deze ondersteuning. Soms voor altijd. Soms maar tijdelijk. Het is belangrijk dat we zorgen dat sociale huurwoningen ook echt naar mensen gaan die zijn aangewezen op zo’n woning. En dat zij die er niet op aangewezen zijn, zoveel mogelijk kunnen doorstromen. Vooral omdat er schaarste is.

Wie is onze doelgroep?

We zijn er voor mensen met lage én middeninkomens die op zoek zijn naar een passende woning in de regio Gooi en Vechtstreek en Almere. 
Vanzelfsprekend richten we ons op de huidige groep bewoners: huurders en kopers. Maar we willen er ook zijn voor de volgende generaties. We hebben speciaal oog voor starters en mensen die zorg en/of begeleiding nodig hebben.

Onze strategie

Hoe we onze missie en visie realiseren, is uitgewerkt in onze strategie ‘Samen Vooruit 2017+’. Een strategie die tot stand is gekomen samen met onze stakeholders en medewerkers. We besloten eind 2021 om in 2022 te werken aan een nieuwe strategie.

Opgave 1 - Eigen kracht: onze producten en diensten.

KPI Doelstelling Indicator/Norm Status Zie ook 
1 Ons woningaanbod voldoet aan de behoeften en mogelijkheden van woningzoekenden, huurders en kopers in de regio Gooi en Vechtstreek. Verhouding in het jaarlijks aanbod tussen sociale huur, betaalbare vrijesectorhuur en sociale koop in de regio Gooi en Vechtstreek, zoals jaarlijks vastgesteld na doen van onderzoek en in gesprek gaan met stakeholders. Ons jaarlijks aanbod in de regio Gooi en Vechtstreek per product bevindt zich tussen de volgende bandbreedtes: sociale huur tussen 55-65%, vrijesectorhuur tussen 10-20% en sociale koop tussen 10-25%. Behaald, of goed 'op koers'. 2.1
2 Realiseren van vernieuwing sociale huurwoningenportefeuille met 1.000 toegevoegde sociale huurwoningen in de periode 2017 – 2027 Toevoeging van tenminste gemiddeld 100 sociale huurwoningen per jaar aan de portefeuille door nieuwbouw, transformatie of aankoop. Niet goed genoeg behaald. 4.5.3
3 De pijplijn van nieuw te bouwen sociale huurwoningen is op peil als het gaat om de realisatie van 1.000 sociale huurwoningen mogelijk te maken. Tenminste 2.000 sociale huurwoningen in acquisitie- of initiatieffase vanaf 2021. Behaald, of goed 'op koers'. 4.5.3

Opgave 2 - In contact: Participatie en Transparantie.

KPI Doelstelling Indicator/Norm Status Zie ook 
4 Onze huurders en kopers zijn tevreden over onze dienstverlening. Jaarlijks minimaal voldoen aan criteria behalen c.q. behouden KWH-label. Niet goed genoeg behaald. 2.7
5 We vergroten de transparantie van onze productenmix en geven onze belanghouders invloed erop. Jaarlijkse bijeenkomst met belanghouders (iig gemeenten, woningzoekenden, huurders, zorgorganisaties, kopers en collega-corporaties) waarin we de stem van stakeholders gehoord hebben en aan hen terugkoppelen hoe wij de inzichten uit de bijeenkomst beleidsmatig vertalen. Behaald, of goed 'op koers'. 3.3
6 We geven onze belanghouders invloed op ons beleid. Jaarlijkse vragen naar tevredenheid over invloed op beleid in enquête onder onze belanghouders (o.a. gemeenten, collega-corporaties, HBV, bewonerscommissies, deelnemers Samen Vooruit Labs). Minimaal gemiddeld rapportcijfer 7. Niet behaald, wel resultaten geboekt. 3.3
7   We betrekken, naast de formele participatie met de HBV en/of bewonerscommissies, ook andere klantgroepen bij ons beleid. Verkennen oprichting van een digitaal klantenpanel in de regio Gooi en Vechtstreek in 2020. Niet behaald, wel resultaten geboekt. 3.3

Opgave 3 - Duurzaam vastgoed- en vermogensbeheer

KPI Doelstelling Indicator/Norm Status Zie ook 
8 Verduurzaming vastgoed: ons gehele woningbezit is CO2-neutraal in 2050. Gemiddelde energie-index van al onze huurwoningen is maximaal 1,4. Uiterlijk eind 2023 Behaald, of goed 'op koers'. 4.5.2
9   Energie-index van al onze huurwoningen in exploitatie van SDW en GW bedraagt maximaal 1,4. Uiterlijk eind 2030. Behaald, of goed 'op koers'. 4.4
10 Ons vermogen is voldoende in beweging. Verhouding tussen balanstotaal op marktwaarde en de gezamenlijke omvang van investeringen en desinvesteringen op jaarbasis. Transformatie-indicator: tussen 3,5 en 4,5%. Niet behaald, wel resultaten geboekt. 4.1
11 Financiële continuïteit op de korte, middellange en lange termijn. Externe ratio’s: ICR, LTV, Solvabiliteit en Dekkingsratio. Jaarlijks en meerjarig minimaal voldoen aan de externe ratio’s. Behaald, of goed 'op koers'. 4.8.1

In de verschillende hoofdstukken besteden we aandacht aan de realisatie van de KPI’s. Maar de dingen die er het meest toe doen, zijn vaak het moeilijkst meetbaar. Daarom vertellen wij in dit jaarverslag niet alleen in cijfers, maar vooral in tekst over onze prestaties.

Uitgangspunt van onze strategie: eigen kracht

De meeste mensen zijn goed in staat om hun eigen leven vorm te geven. Maar als het gaat om wonen, lukt dat niet iedereen. Wij bieden permanente of tijdelijke ondersteuning. Daarbij is van belang dat mensen niet meer dan noodzakelijk van ons afhankelijk zijn. We geloven in de eigen kracht van mensen en beseffen tegelijk dat niet iedereen dezelfde mogelijkheden heeft. We proberen de onafhankelijkheid van woningzoekenden, huurders en kopers op de woningmarkt zo veel mogelijk te vergroten. Dat doen we door elke keer weer de juiste omstandigheden te creëren waarin mensen of groepen mensen hun eigen kracht kunnen versterken. De vraag die we ons stellen is dan: wat kunnen mensen zelf, wat kunnen ze samen en wat kunnen wij als organisatie doen? Dit vraagt soms om maatwerk en soms om een proactieve benadering. 

Wij onderscheiden drie vormen van eigen kracht van woningzoekenden en bewoners:

  • Eigen bestedingskracht: hoeveel geld heeft iemand te besteden aan wonen?
  • Eigen regelkracht: wat kunnen (toekomstige) bewoners niet en wat willen ze juist zelf doen?
  • Eigen ontwikkelkracht: wat kan een (toekomstige) bewoner doen om de eigen bestedings- en regelkracht te vergroten?

Onafhankelijkheid op de woningmarkt

Naast sociale huur bieden we verschillende producten en diensten aan die bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht. En dat draagt weer bij aan de onafhankelijkheid op de woningmarkt. Deze producten en diensten vindt u in de tabel hieronder. Een deel van deze producten en diensten realiseerden we in 2021. Een ander deel volgt later in de tijd. In de volgende paragrafen beschrijven we wat we hebben gedaan.

  woningzoekenden huurders en kopers producten en diensten zie ook
  mogelijkheid een betaalbare koopwoning te verkrijgen bewoners kansen bieden op opbouwen van eigen vermogen bij vervolgstap in wooncarrière - Koop Goedkoop
- Kopen naar Wens
2.4
eigen bestedingskracht passende woonlasten bij eigen financiële mogelijkheden afbouwen van financiële ondersteuning (maatschappelijk budget) waar mogelijk - sociale huurwoning
- ingroeicanon Koop Goedkoop
- huurmatiging vrije sector
- huurbevriezing en huurverlaging
- maatwerk betalingsregelingen corona
H 2
    eigen beheer van de collectieve ruimte of tuin    
  zelf zoeken van de gewenste koopwoning zelf zoeken van de gewenste koopwoning aanbod andere woning met koopproduct 4.5.5
  aanbod hulp bij zoeken naar een gewenste woning proactief in gesprek met bijvoorbeeld ouderen wooncoaches 2.5
eigen regelkracht aanbod tijdelijke woonruimte om het leven weer op orde te krijgen   In Between Places 2.5
  huisgenoten zoeken om toch op jezelf te kunnen wonen, of om een volgende stap te kunnen zetten   contracten voor het delen van een woning  
eigen ontwikkelkracht   zo zelfstandig mogelijk wonen naar eigen kunnen: zonder begeleiding, huurschulden, overlast enzovoort woonmaatschappelijk werk 2.7

Volgend hoofdstuk: 2. Eigen kracht: producten en diensten

Logo Reporting
Versie:
v3.8.11
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting