Spring naar inhoud

Rechtspersonen

9.1 Over Stichting Dudok Wonen

Stichting Dudok Wonen is een toegelaten instelling volgens artikel 19 van de Woningwet. Het doel van de stichting is te werken op het gebied van de volkshuisvesting. Dit staat beschreven in artikel 45 van de Woningwet. De stichting geeft voorrang aan het huisvesten van personen die moeite hebben met het vinden van passende huisvesting, volgens artikel 46 van de Woningwet. Het uitgangspunt van Dudok Wonen is het vergroten van onafhankelijkheid op de woningmarkt onder deze personen.
Dudok Wonen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

de onafhankelijkheid op de woningmarkt vergroten

9.2 Werkgebied

Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Almere. Ook in Baarn, Blaricum, Huizen, Laren, Muiden, Weesp en Wijdemeren zijn we actief. Meer in het algemeen heeft Dudok Wonen toelating in de Metropool Regio Amsterdam (MRA).

9.3 Dochtermaatschappijen, deelnemingen en verbintenissen

Dudok Wonen kent dochtermaatschappijen, deelnemingen en verbintenissen. Het statutair werkgebied van deze entiteiten ligt binnen het werkgebied van de stichting. 

Om de verbindingen te kunnen beheren, hebben we een verbindingenstatuut. Hierin staat beschreven wat de kaders zijn voor het aangaan, besturen en opheffen van verbindingen. Ook staat in het verbindingenstatuut beschreven hoe het risicomanagement en het toezicht op de verbindingen zijn geregeld. 

Het beleid van Dudok Wonen is om het aantal verbindingen zoveel mogelijk te beperken. In 2021 zijn geen verbindingen aangegaan of opgericht. Wel is gewerkt aan ontbinding van de verbintenis met Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok. 

Verbintenis met Stichting Woonzorg Theodotion-Dudok

Dudok Wonen heeft sinds 1997 een verbinding met Stichting Woonzorg Theodotion/Dudok (SWTD) in Laren. SWTD bezat en beheerde een complex met daarin 26 luxe-appartementen op een perceel dat in erfpacht is uitgegeven. Hierin wordt zorg voor bewoners geleverd door Stichting Amaris Zorggroep. Dudok Wonen heeft twee van de vier bestuurders in SWTD benoemd. De overige twee bestuurders zijn benoemd door Stichting Amaris Zorggroep. Door een rechtsvoorganger van Goois Wonen B.V. is aan SWTD een annuïtaire geldlening verstrekt van € 6,3 miljoen, met een looptijd van 50 jaar. 

Tijdens de voorbereiding van de invoering van de Woningwet is geconstateerd dat deze activiteit niet meer past bij de doelstellingen van Dudok Wonen. Daarom zijn in 2020 de appartementsrechten verkocht aan Amaris tegen marktwaarde in verhuurde staat. De lopende lening van Goois Wonen B.V. is afgelost. Van het opgebouwde eigen vermogen is in 2021 het grootste deel van € 4 miljoen in gelijke delen uitgekeerd aan Amaris en Dudok Wonen: ieder ontving  € 2 miljoen. In 2022 wordt SWTD geliquideerd.

9.4 Dochterondernemingen

Eind 2021 heeft Stichting Dudok Wonen deze dochterondernemingen:

  • Goois Wonen B.V., dat dure huurwoningen exploiteert. Het doel van Goois Wonen is het goed laten renderen van vastgoed door efficiënt beheer van het vastgoed en het (vastgoed-)vermogen.
  •  Dudok Ontwikkeling B.V., dat als doel heeft: het realiseren van (huur)woningen. In 2021 waren er geen activiteiten in deze B.V.
Figuur 9.1: Stichting Dudok Wonen en dochterondernemingen, 2021

Volgend hoofdstuk: 10. Ondertekening

Logo Reporting
Versie:
v3.8.11
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting