Spring naar inhoud

Participatie en transparantie

3.1 Overleg met huurders en vertegenwoordigers van huurders

Huurders betrekken bij ons dagelijks werk: dat doen we op verschillende manieren. In de Samenwerkingsovereenkomst tussen Dudok Wonen en de Huurders Belangen Vereniging Dudok Wonen hebben we naast de wettelijke eisen aan participatie ook uitgangspunten en werkvormen beschreven. Hiermee vergroten we de invloed van onze huurders op ons beleid, producten en diensten. We kunnen immers alleen inspelen op de wensen van onze (toekomstige) bewoners als we weten wat ze graag willen en waarom dat belangrijk voor ze is.

3.1.1 Samenwerking Huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen

Goed overleg met een sterke Huurders Belangen Vereniging (HBV) vinden wij belangrijk. Niet alleen om te horen of we de juiste bijdrage leveren aan de samenleving, maar ook om daar verantwoording over af te leggen.

Afgelopen jaar heeft de HBV het moeilijk gehad om op volle sterkte te kunnen functioneren door corona en gezondheid. Helaas is ook een bestuurslid ons ontvallen. Daarnaast heeft een ander bestuurslid er zelf voor gekozen om terug te treden. Dit heeft ertoe geleid dat we samen met de HBV een campagne zijn gestart om nieuwe bestuursleden te werven en gelukkig heeft dit geleid tot de toetreding van twee nieuwe kandidaat-bestuursleden begin 2022. 
Niettemin kijken we terug op een goed jaar, waarin we veel waardering hebben voor de wijze waarop de HBV -ondanks de tegenslagen- professionele adviezen heeft uitgebracht en waarbij ze een constructieve en kritische rol hebben gespeeld bij diverse overleggen met gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Almere over de prestatieafspraken.  

Randvoorwaarden HBV

Een sterke en professionele huurdersorganisatie: het is onze taak om hiervoor de randvoorwaarden te scheppen. In 2021 hebben we budget aan de HBV beschikbaar gesteld, zoals afgesproken in onze Samenwerkingsovereenkomst.  Dit ging om een budget van € 40.000. Hiermee kon de HBV onder andere bestuurskosten bekostigen, externe advieskosten en correspondentiekosten voor onder meer mailings aan de leden. Ook stelden we in ons kantoorpand vergaderruimte voor de HBV beschikbaar.

Overleg met de HBV

We voeren overleg met de HBV over alle onderwerpen die voor onze huurders van belang kunnen zijn. 

 • In 2021 hielden we vijf keer regulier overleg. Belangrijke onderwerpen van gesprek waren onder meer: huurverhoging, activiteitenplannen, begroting Dudok Wonen, Bewoner en Onderhoud, Duurzaamheid en Sociaal Verkoopbeleid. 
 • Over deze onderwerpen bracht de HBV advies uit: huurverhoging 2021, algemene huurvoorwaarden, activiteitenplannen en de begroting 2022 en meerjarenraming.
 • Een aantal keer was er een thema-overleg. Dit ging over deze onderwerpen: huurverhoging, sociaal verkoopbeleid, activiteitenplannen en prestatieafspraken, kadernotitie & begroting 2022, duurzaamheid en zonnepanelenbeleid. 
 • Tijdens een heimiddag evalueerden we onze samenwerking en overlegden we welke onderwerpen we de komende tijd met elkaar willen bespreken. 
 • In overleggen met verschillende gemeenten speelde de HBV een zeer betrokken en constructieve rol. Onderwerp van deze gesprekken was de totstandkoming van prestatieafspraken.

Jaarlijks vindt ook overleg plaats tussen de HBV en de RvC. Door omstandigheden is het overleg eind 2021 verschoven naar begin 2022.
 

3.1.2 Bewonerscommissies

Bewonersgroepen praten en denken mee over wat er in hun complex gebeurt. Bijvoorbeeld over leefbaarheid, onderhoud of servicekosten. Op dit moment zijn er 13 bewonersgroepen waarmee we actief samenwerken in 16 van de 241 complexen. 
De bewonersgroep kan een huurdersvereniging zijn, een woongroep of een bewonerscommissie. We vergaderen minimaal één keer per jaar met iedere bewonersgroep. Met sommige groepen voeren we vaker overleg. 
 

een bustocht langs onze projecten

De leden van onze huurdersorganisaties (Huurders Belangen Vereniging, huurdersvereniging en bewonerscommissies) zijn vrijwilligers. Als dank voor hun inzet maakten we in oktober een bustocht met hen langs onze projecten. Het was de wens van onze HBV om gezamenlijk langs verschillende projecten in Hilversum en Gooise Meren te gaan. We reden van Bensdorp via het leefbaarheidsproject Binnenhof naar de Landstraat, waar we bedrijfsruimten transformeren in acht sociale huurwoningen. Daarna liepen we rond bij de nieuwbouw in de wijk Anna’s Hoeve. Via ‘Vonk in de Wijk’ reden we terug naar de Melkfabriek. Hier sloten we het uitje af met een borrel en konden de leden van onze huurdersorganisaties vragen stellen aan collega's en een lid van de raad van commissarissen.

3.1.3 Geschillenadviescommissie

In 2021 zijn negen geschillen bij de Geschillenadviescommissie ingediend. In 2020 waren dat er vier. De werkwijze bij een geschil is zo: eerst krijgen wij de gelegenheid een klacht zelf op te lossen. Is dat niet gelukt, dan neemt de Geschillencommissie de klacht in behandeling. In 2021 losten wij acht van de negen geschillen die ontvankelijk zijn voor de Geschillencommissie op naar tevredenheid van de bewoner. Eén klacht is niet ontvankelijk verklaard. 

Een overzicht van ingediende klachten:

 • Ontevredenheid over de manier waarop een  reparatie verzoek van een klemmende deur is afgehandeld. Het slot van de deur is daardoor kapot gegaan. Bewoner verzoekt naast excuses, dat de extra kosten die gemaakt zijn om het slot te repareren, wordt terugbetaald. 
 • Klacht over de toewijzing van een woning binnen een complex waar bewoner woont. Bewoner verzoekt de eerdere beslissing te heroverwegen en het appartement alsnog aan bewoner toe te wijzen. De verzoeker vraag ook om tegemoetkoming van de gemaakt kosten.
 • Verzoek om aanpassing van de trap, zodat een versmalling weggenomen wordt. 
 • Stankoverlast en problemen met de riolering in de algemene ruimte van een complex. 
 • Ontevredenheid met de manier is omgegaan met schade door lekkage. De verzoeker vraagt hierin dat de schade als gevolg van de lekkage snel wordt opgelost en een tegemoetkoming. 
 • Manier waarop Dudok Wonen in omgegaan met een overlast kwestie. 
 • Slechte werking van een intercom.
 • Geluidsoverlast van buren die is ontstaan is na het renoveren van de woning. De verzoeker vraagt hierin dat het geluidsprobleem wordt opgelost door middel van het plaatsen van geluidsisolatie in de keuken van de buren en/of dat er aanpassingen worden verricht die de overlast wegneemt. 

Al deze klachten zijn in onderling overleg met de verzoeker afgehandeld.

Eén klacht ging over de toewijzing van een woning waarvoor de verzoeker werd afgewezen. De Geschillenadviescommissie heeft deze klacht niet in behandeling genomen omdat dit gaat over de regels voor het toewijzen van woningen. De regels voor woningtoewijzing zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Hilversum.

Vanuit de governancecode dienen klachten te worden besproken met de rvc. Gezien de aard van de klachten en het beperkte aantal ervan heeft dit in 2021 niet separaat plaatsgevonden. 
 

3.2 Onze stakeholders

Gemeenten

Gemeenten zijn belangrijke partners bij het bereiken van onze doelstellingen voor volkshuisvesting. We voeren dan ook regelmatig overleg met de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Almere. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ons Activiteitenplan 2022 - 2026 dienden we in bij alle drie de gemeenten. 

Hilversum

In het afgelopen jaar werkten we aan de realisatie van de collectieve meerjarige prestatieafspraken 2017 - 2020, die verlengd zijn tot en met 2021. Dit deden we in Hilversum samen met de gemeente, collega-corporaties en huurdersorganisaties. De gemeente stelde een nieuwe lokale woonvisie vast. We maakten een start met het proces om te komen tot nieuwe meerjarige collectieve prestatieafspraken.  

Figuur 3.1 toont de ontwikkeling van de sociale huurvoorraad en de voorraad sociale koopwoningen in Hilversum. De oplevering van 44 huurwoningen aan een zorginstelling in project Nieuw Zuid telt in dit overzicht niet mee voor de sociale huurvoorraad. Deze woningen zijn gelabeld als ‘maatschappelijk onroerend goed’. De onttrekkingen uit de sociale koop bestaan uit bijkopen grond van Koop Goedkoop contracten (25), aflossing van de resterende vordering bij Kopen naar Wens (8) en terugkoop van een Koop Goedkoop woning (1), die vervolgens in de sociale huurvoorraad is toegevoegd.

Sociale huurvoorraad     Sociale koopwoningen  
stand 1-1-2021 2.728   stand 1-1-2021 928
toevoegingen nieuwbouw huur 0   toevoegingen 40
verkocht -42   onttrekkingen -34
gesloopt 0   stand 31-12-2021 934
toevoeging door terugkoop 1      
geliberaliseerd -19      
vrije sector naar sociale huur 4      
overig 9      
stand 31-12-2021 2.681      
         
Sociale woningvoorraad:        
sociale huurvoorraad 2.681      
sociale koopwoningen 934      
  3.615      

Gemeente Gooise Meren
We hebben prestatieafspraken! En dat vierden we begin 2021 met een werkbezoek van de Commissie Dekker. Voor het eerst boden we samen met de andere corporaties die actief zijn in Gooise Meren de gezamenlijke Activiteitenplannen 2022 aan. 
Met de gemeente brachten we een werkbezoek aan Nieuw Zuid in Hilversum en we gaven een presentatie op het gemeentehuis. Hierna kwamen we een stap dichterbij het vormgeven van de verdichtingsopgave.
Eind 2021 actualiseerden we de Kaderafspraken 2019-2025. Ze zijn door alle partijen ondertekend. Een belangrijke wijziging is, dat er meer nadruk wordt gelegd op de opgave Wonen met Zorg. Daarnaast hebben we nu de mogelijkheid om met instemming van onze HBV gebruik te maken van een extra 1% huursomstijging.  
 

Gemeente Almere
We leverden ons eerste nieuwbouwproject in Almere op: De Driehoek. Woningzoekenden krijgen hier een kans op reguliere sociale huurappartementen en tijdelijke huurcontracten met ons In Between Places concept. 

Met de gemeente en de HBV Dudok Wonen sloten we onze eerste prestatieafspraken voor 2021 af. Vooralsnog nemen we niet deel aan de lokale prestatieafspraken die gesloten zijn in 2020 door de drie corporaties, huurdersorganisaties en gemeente Almere. Dit doen we in afstemming met de gemeente. In plaats daarvan zijn de overleggen met de gemeente over de duurzame samenwerking tot nu toe bilateraal en met deelname van onze HBV. Eind 2021 kwamen we concept-prestatieafspraken voor 2022 overeen. In 2022 stellen we deze bestuurlijk vast. De uitbreiding van de woningportefeuille in Almere als bestendiging van de duurzame samenwerking maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken.

Regionaal Woonakkoord: bouwen aan een vitale en toegankelijke regio

Regio Gooi & Vechtstreek

We stemmen veel af met onze lokale partners op gemeenteniveau. Op regionaal niveau bespreken we ook veel onderwerpen met de regio Gooi en Vechtstreek. Begin 2017 is de regionale woonvisie vastgesteld met een looptijd tot 2030. Deze woonvisie is de basis voor thema’s op regionaal niveau. In 2021 sloten we als corporaties samen met de gemeenten in de regio en Provincie Noord-Holland een Regionaal Woonakkoord: samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio. In het woonakkoord zijn aangescherpte ambities voor bouwen en betaalbaarheid samen vormgegeven. Dit zijn de ambities:

 • 11.500 woningen toevoegen tot 2040;
 • het aandeel sociale huurwoningen op peil houden;
 • het aantal middenhuur- en tijdelijke woningen vergroten.

Platform Woningcorporaties Gooi en Vechtstreek (PWG)

In 2020 richtten de zes corporaties in de regio Gooi en Vechtstreek een samenwerkingsverband op: Platform Woningcorporaties Gooi en Vechtstreek. Deelnemende corporaties zijn De Alliantie, Woningstichting Naarden, Ymere, het Gooi en Omstreken, Dudok Wonen en Vecht en Omstreken.
De corporaties werkten altijd al samen met oog voor diversiteit. De nauwere samenwerking biedt nog meer voordelen. Zo realiseerden we in 2021 een gezamenlijk aanspreekpunt voor WoningNet, de inzet van wooncoaches, bestrijding van woonfraude, het delen van kennis en verdelen van werk. Daarnaast speelden we in op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 door middel van een publiekscampagne en lobby richting gemeenten, Provincie en Rijk. 

Het provinciaal woonakkoord Gooi en Vechtstreek 2021-2025 ‘Samen bouwen aan een vitale en toegankelijke regio’ is van kracht en beschrijft de gedeelde doelen van provincie Noord-Holland, de gemeenten en woningcorporaties in de Gooi en Vechtstreek. Dit Woonakkoord wordt de komende jaren uitgewerkt. In 2021 zijn subsidiegelden bij de provincie Noord-Holland aangevraagd en toegekend voor de projecten ‘In Between Places+’ en ‘Doorstroming’; een studie naar effectieve instrumenten om doorstroming te bevorderen. De afspraken rondom de nieuwbouwontwikkeling in de regio worden jaarlijks gemonitord. De opleveringen van woningen in de verschillende categorieën en de plancapaciteit bij de verschillende gemeenten worden hierin weergegeven. 

3.3 Samen Vooruit Labs

We willen ervoor zorgen dat we de juiste bijdrage leveren aan de samenleving. Daarom zoeken we samen met onze stakeholders naar antwoorden op prangende vragen in onze Samen Vooruit Labs. Liefst organiseren we zo’n bijeenkomst minstens twee per jaar. 

KPI 5:
We vergroten de transparantie van onze productenmix en geven onze belanghouders invloed erop. Jaarlijkse bijeenkomst waarin we de stem van stakeholders gehoord hebben en aan hen terugkoppelen hoe wij de inzichten beleidsmatig vertalen.

We hielden in 2021 een Samen Vooruit Lab over sociale koop.
 

Samen Vooruit Lab over sociale koop

Vanwege corona hielden we in 2021 slechts één Samen Vooruit Lab. Het thema was sociale koop. Met ruim 70 stakeholders en experts gingen we in gesprek over vier kwesties waar wij mee worstelen:

 • Aan wie moeten we onze sociale koopwoningen toewijzen?
 • Welke minimumkwaliteit moeten de sociale koopwoningen hebben?
 • Hoe blijven doorverkochte sociale koopwoningen bij onze doelgroep terechtkomen?
 • Hoe ver laten we sociale koop meegroeien met (de gekte in) de markt?

bruikbare bouwstenen voor het verbeteren van ons sociaal verkoopbeleid

Het Samen Vooruit Lab was zeer geslaagd en leverde bruikbare bouwstenen op voor het verbeteren van ons sociaal verkoopbeleid. Daarnaast was het voor ons interessant om ons netwerk verder uit te breiden. De komende tijd gaan we verder in gesprek met onze stakeholders en experts om deze bouwstenen uit te werken en keuzes te maken, zodat wij ook in de toekomst onze doelgroep een kans op een eigen huis kunnen blijven bieden. 

KPI 6:
We geven onze belanghouders invloed op ons beleid. Jaarlijks vragen naar tevredenheid over invloed belanghouders (o.a. gemeenten, collega-corporaties, HBV, bewonerscommissies, deelnemers Samen Vooruit Labs).

We spreken regelmatig met de gemeenten, de HBV en collega-corporaties in de regio. Het aantal fysieke ontmoetingen met stakeholders was in 2021 helaas beperkt door corona. Tijdens het Samen Vooruit Lab hebben stakeholders meegepraat over ons verkoopbeleid. Met de HBV vindt regelmatig overleg plaats, inclusief adviesaanvragen over beleidsvoornemens als sociaal verkoopbeleid en duurzaamheid. 

KPI 7:
We geven onze belanghouders invloed op ons beleid. Verkennen oprichting van een digitaal klantenpanel in de regio Gooi en Vechtstreek in 2020.

Enige tijd geleden besloten we dat een digitaal klantenpanel (nog) geen haalbare kaart is. Wel geven we belanghouders invloed op ons beleid door middel van klantreizen bij het verbeteren van onze dienstverlening en in Samen Vooruit Labs. 

Volgend hoofdstuk: 4. Duurzaam vastgoed- en vermogensbeheer

Logo Reporting
Versie:
v3.8.11
Leverancier:
iWink

Met Reporting maak je professionele online publicaties. Rapportages die je online, in print en als PDF-download kunt aanbieden.

En daarmee voldoe je direct aan de WCAG-wetgeving rond digitale toegankelijkheid.

Eenvoudig, veilig en efficiënt.

Meer over Reporting